Posted 9 months ago by shuri ken

ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลศรีสุโข เป็นโรงพยาบาลเอกชน ตั้งอยู่ใจกลาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร บริเวณถนนสระหลวง ปัจจุบันกำลังพัฒนาที่ดิน ขนาด 3...

 พื้นที่ขายของในโรงพยาบาล /  พิจิตร / 371 views