Posted 9 months ago by Taya

เปิดขายหุ้นกิจการแฟรนไชส์ร้านคาเฟ่ ปัจจุบันมีจำนวนหลายสาขา ออกรายการโทรทัศน์มากกว่า 10 รายการ และสื่อต่างๆอีกมากมาย เจ้าของกิจการต้องการย้ายไปอยู่ต่างประเทศจึงต้องการคนที่มีความสามารถดำเนินกิจการต่อ เนื่องจากทางบริษัทไม่สามารถลงรายละเอียดเบื้องลึกทางช่องทางนี้ได้ หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเป็นการส่วนตัว ท่านสามารถขอรายละเอียดได้ที่...

 ซื้อกิจการ /  กรุงเทพ / 1 views

3,000,000 บาท

Posted 9 months ago by Taya

เปิดขายหุ้นกิจการแฟรนไชส์ร้านคาเฟ่ ปัจจุบันมีจำนวนหลายสาขา ออกรายการโทรทัศน์มากกว่า 10 รายการ และสื่อต่างๆอีกมากมาย เจ้าของกิจการต้องการย้ายไปอยู่ต่างประเทศจึงต้องการคนที่มีความสามารถดำเนินกิจการต่อ เนื่องจากทางบริษัทไม่สามารถลงรายละเอียดเบื้องลึกทางช่องทางนี้ได้ หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเป็นการส่วนตัว ท่านสามารถขอรายละเอียดได้ที่...

 ซื้อกิจการ /  กรุงเทพ

3,000,000 บาท